Спорт үзвэр

/sports-entertainment/

Агаарын загвар

Air hockey

Агаарын хоккей

aquarium tank

аквариум сав

treadmill

гүйлтийн зам