Оффисын тоног төхөөрөмж

Computer case power supply1

Компьютерийн гэр цахилгаан хангамж

notebook fan

тэмдэглэлийн дэвтэр сэнс

security equipment

аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмж

Office Equipments

принтерүүд

oscilloscopes

осциллограф

/office-equipments/

туршилтын хэрэгсэл

photocopiers

хувилах

shredders

бутлагч