Аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

welding machine

гагнуурын машин

frequency converter

давтамж хөрвүүлэгч

power supply

цахилгаан хангамж

network switch

сүлжээний унтраалга

network base station

сүлжээний суурь станц

case heat dissipation

дулааны алдагдал

Virtual money miner

Виртуал мөнгө олборлогч

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner